Biografia-Fumanchu
Biografia-Rakumin
Biografia-Pellejo
Biografia-Sebas
Biografia-Lisa
Biografia-NinoViejo
Biografia-HeladitoHipster
Biografia-ChinoChico
Biografia-Tuiter